Par mums

Biedrība “ LATVIJAS ZAĻĀ JOSTA” dibināta 2002.gada 3.maijā.

Biedrībai ar Finanšu ministrijas 2005.gada 17.oktobra lēmumu Nr.472 piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Biedrības galvenie mērķi:

 • Sniegt atbalstu un piedalīties mērķprogrammu izstrādāšanā, finansēšanā un realizācijā, lai nodrošinātu vides ilgtspējīgu attīstību.
 • Veicināt videi draudzīgas apziņas attīstību visā sabiedrībā, jo īpaši bērnu un jauniešu vidū, palielināt sabiedrības lomu un līdzdalību vides kvalitātes atjaunošanas un saglabāšanas procesos, vides politikas veidošanā un īstenošanā.
 • Veidot un attīstīt visaptverošu ilgtspējīgu sadzīves un industriālo atkritumu t.sk. izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmu.
 • Sekmēt sabiedrības nodrošināšanu ar objektīvu un saprotamu informāciju par videi draudzīgu dzīvesveidu un ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem.

Galvenie uzdevumi:

 • Veidot sabiedrībā  izpratni par cilvēka un vides savstarpējās mijiedarbības nozīmīgumu un nepareizas rīcības izraisītām sekām;
 • Attīstīt vides informācijas apriti starp vides pārvaldībā iesaistītām struktūrām un sabiedrību;
 • Veidot izpratni par dabas resursu taupīšanas nepieciešamību
 •  Parādīt praktiskas vides stāvokļa uzlabošanas un dabas resursu taupīšanas iespējas;
 • Veicināt teorētisko zināšanu nostiprinājumu praktiskā darbībā, tādējādi attīstot jauniešos atbildības sajūtu par cilvēka darbības sekām;
 • Veidot piederības izjūtu savai dzīves videi, tādējādi audzinot bērnus saudzēt savas mājas.

Galvenās mērķu grupas:

 • Valsts un pašvaldību vides pārvaldes struktūrās strādājošie;
 • Komercsabiedrības
 • Sabiedriskās organizācijas
 • Skolas
 • Sabiedrība kopumā

Pasākumi mērķu sasniegšanai:

 • Konkursi, tai skaitā ikgadēji vispārizglītojošo skolu konkursi;
 • Dažādu informatīvi izglītojošo materiālu izstrāde:
 •     grāmatas,
 •     informatīvi izglītojoši plakāti,
 •     bukleti,   
 •     animācijas un informatīvi izglītojošas filmiņas; 
 •     spēles interneta vidē;         
 • Konferences un semināri;
 • Pētījumi;
 • Informatīva interneta vortāla izstrāde un uzturēšana www.atkritumi.lv.

Finansējuma avoti dažādu projektu īstenošanai.

Vides aizsardzības fondu līdzekļi:

 • Latvijas Vides aizsardzības fonds;         
 • Rīgas Domes Vides aizsardzības fonds;

Komercsabiedrību līdzekļi.